• RPO WŁ „Drzewniak stawia na kwalifikacje"

     • Regulamin projektu

     • REGULAMIN PROJEKTU

       

      Drzewniak stawia na kwalifikacje

       

      § 1

      Postanowienia ogólne

       

      Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

      1. Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia  2018 do 28 lutego 2019 roku na terenie województwa łódzkiego w powiecie radomszczańskim.
      2. Celem głównym projektu podniesienie kompetencji zawodowych 105 uczniów (71 kobiet) Zespółu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży i szkoleń, a także podniesienie kompetencji zawodowych  dla 8 (7 K) nauczycieli z ZSD, przez m.in. kursy oraz podniesienie jakości nauczania w ZSD przez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego do 28.02.2019.
      3. Realizacja projektu została poprzedzona diagnozą na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty, zatwierdzoną przez organ prowadzący.

       

      § 2

      Słownik pojęć

      Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

      1. Beneficjent – realizator projektu Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku (ZSD)
      2. Projekt –  RPLD.11.03.01-10-0002/17 – pn. „ Drzewniak stawia na kwalifikacje”
      3. Uczestnik Projektu (UP)  – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie.
      4. Biuro Projektu – ul. Brzeźnicka 22, 97-500 Radomsko.

       

      § 3

      Warunki uczestnictwa w projekcie

      1. W Projekcie może uczestniczyć 105 (71K) uczniów, 8 (7 K) nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
      2. Stażami zostaną objęci uczniowie z klas II i III w roku szkolnym 2017/2018, z kierunków klas Technikum: technologii drewna, logistyk, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych.
      3. Projektem zostało objęte Technikum (uczniowie, nauczyciele, wyposażenie) i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zakresie wyposażenia istniejącej pracowni międzyszkolnej (fryzjerskiej ) i podniesienia kompetencji nauczycieli wspólnych dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
      4. Uczestnik Projektu deklaruje uczestnictwo w Projekcie, wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy wraz deklaracją uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz umowę uczestnictwa w projekcie, którą należy jednostronnie podpisać oraz złożyć w 2 egzemplarzach wraz z formularzem zgłoszeniowym.
      5. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone.
      6. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z Kodeksu Cywilnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału w Projekcie.
      7. W przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnoletnią wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie.
      8. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z Umowy uczestnictwa w Projekcie oraz z Regulaminu projektu.
      9. Wszystkie podejmowane działania będą prowadzone zgodne z zasadą równości szans, w tym równości płci, dostępności dla osób  niepełnosprawnych i zasadą niedyskryminacji.

      § 4

      Zakres wsparcia

      Projekt obejmuje następujące wsparcie:

      1. Staże zawodowe dla 105 uczniów (71 uczennic) z klas II, III Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.

      1. Okres realizacji stażu zawodowego to min. 150 h,
      2. Stypendium stażowe w kwocie 1800 zł brutto[1] zostanie wypłacone uczniom po zakończeniu stażu na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika projektu;
      3. Ukończenie stażu potwierdzone zostanie zaświadczeniem;
      4. Staże będą realizowane m. in. w dużym przedsiębiorstwie (min 3 staże). Min. 1 stażysta uzyska ofertę pracy po odbyciu stażu w dużym przedsiębiorstwie;
      5. Projekt zakłada działania w zakresie realizacji staży zawodowych w sektorach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Łódzkiego – zostaną zorganizowane staże dla uczniów Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.
      6. Staż zawodowy będzie realizowany na podstawie Indywidualnego Planu Stażu (program stażu) opracowanego przez nauczyciela i dyrektora szkoły we współpracy z przedsiębiorcą/ pracodawcą. Program ten musi być zgodny z profilem nauczania na danym kierunku. Będzie on wskazywać konkretne cele edukacyjne, które osiągnie Uczestnik Projektu, zakres obowiązków Uczestnika Projektu oraz harmonogram realizacji. Przy ustalaniu programu będą uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne oraz dotychczasowe kwalifikacje Uczestnika Projektu. Program stażu zawodowego zawiera szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy stażysty podczas odbywania stażu zawodowego oraz procedury wdrażania  stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych;
      7. Dla każdego Uczestnika Projektu przewidziano możliwość pokrycia kosztów związanych ze stażem (ok 3000,00 zł), np. koszty dojazdu, zakup odzieży roboczej. Wsparcie to będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu;
      8. Staże będą realizowane we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę na terenie woj. łódzkiego;
      9. Staże wykraczają poza zakres kształcenia zawodowego i są organizowane w celu zwiększenia wymiaru praktyk objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Staże zawodowe będą stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkołę.
      10. Projekt zakłada wniesienie wkładu własnego przez pracodawców w formie finansowej w kosztach związanych z organizacją i prowadzeniem staży zawodowych, wynoszącego minimum 750,00 zł.
      11. Działania w zakresie realizacji staży zawodowych są zgodne z określonymi na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 warunkami.

      2. Wsparcie dla Uczestników w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez organizację kursów.

      1. W ramach wsparcia przewidziano organizację kursów (weekendowe/popołudniowe , śr. 8h/dzień):
       • Kurs księgowości w małej firmie (20h) - 41 os.
         • Dla kierunków: technik logistyk
       • Barista (18 h)  - 34 os.  
         • Dla kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych
       • Carving  (20 h) – 34 os.:
         • Dla kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych
       • Kurs na obrabiarkach CNC ( 50 h) 9 os:
         • Dla kierunków: technik technologii drewna
       • Kurs: perfekcyjne techniki strzyżenia ( 16h) – 21 os. :
         • Dla kierunków: technik usług fryzjerskich
       • Kurs wizażu (80h) - 21 os  :
         • Dla kierunków: technik usług fryzjerskich

       

      Wszystkie kursy będą prowadzone przez placówki posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, z odpowiednią kadrą (trenerzy - m.in. wykształcenie. wyższe, min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie) i zaplecze techniczne. Kursy będą realizowane w większości na terenie szkoły . Preferowane będą kursy w powiecie  radomszczańskim .

      1. Kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji/kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście potrzeb uczestnika projektu.
      1. Doradztwo zawodowe skierowane będzie do wszystkich uczniów objętych projektem. Będzie się składać z szeregu testów wypełnionych przez uczniów. Każdy z uczniów będzie zobowiązany do wypełnienia testów wskazanych przez doradcę zawodowego. Zadanie będzie realizowane w ramach 3h spotkań z uczniem - pierwsze spotkanie - 1 h na ucznia, test będzie zakończony raportem, które będą omawiane na drugim spotkaniu z doradcą zaw. - w wymiarze 2 h na ucznia. Uczeń po skończonej sesji otrzyma wskazówki dotyczące kierunku rozwoju zawodowego i/lub kontynuacji nauki, z uwzględnieniem posiadanych kompetencji.

      4. Kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące dla 8 nauczycieli/lek (7 K) w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem.

      1. W ramach wsparcia przewidziano organizację kursów:
       • Kurs wizażu, stylizacji i makijażu (40 h) – 3 os. - dla nauczycieli przedmiotów zawodów teoretycznych fryzjerskich
       • Kurs Carvingu- podstawowy  - 3 os. - dla nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych
       • Kurs Carvingu- średniozaawansowany - 3 os. - dla nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych
       • Kurs AUTOCAD  - 4 os. - dla nauczycieli przedmiotów zawodowych drzewnych
       • Kurs na obrabiarki CNC 20 (30 h) - 4 os. - dla nauczycieli przedmiotów zawodowych drzewnych
       • Kurs księgowości  - 2 os. (80 h)
      2. Kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie lub podwyższenie kompetencji/kwalifikacji.
      1. Wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. Zakupione zostaną sprzęty do pracowni: technik usług fryzjerskich(pracownia fryzjerska), technik żywienia i usług gastronomicznych (Pracownia żywieniowa), technik logistyk(Pracownia logistyczna), technik technologii drewna (Pracownia technologii drewna).
      2. Dodatkowo dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy w procesie dydaktycznym będą wykorzystywali sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu odbędzie się przeszkolenie z zakresu obsługi sprzętu.

       

      § 5

      Procedury rekrutacji

      1. Rekrutacja ma charakter częściowo zamknięty i będzie prowadzona od 01.2018 do 03.2018.
      2. Oferta udziału w projekcie jest skierowana do 105 uczniów (klas II, III) Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku w roku szkolnym 2017/2018.
      3. Procedura rekrutacji w przypadku uczniów obejmuje następujące etapy:
       1. zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa;
       2. weryfikacja kryteriów formalnych:
      • osoba fizyczna ucząca się, pracują lub zamieszkująca na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
       1. uczeń/uczennica II, III klasy Technikum (Technik: żywienia i usług gastronomicznych, logistyk, technologii drewna, usług fryzjerskich) Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku
       2. wybór na staż na podstawie listy rankingowej podstawowej oraz rezerwowej – kryteria:

      • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych - 4,0 i więcej - 3 pkt, 3,0 – 3,99 - 2 pkt, 2,0 – 2,99 - 1 pkt, poniżej 2,0 - 0 pkt

      • Pozytywna opinia wychowawcy  - 3 pkt,

      • Frekwencja - min 90% - 2 pkt, 89,9%- 70% - 1 pkt, poniżej 70% - 0 pkt.

      • Zachowanie  - wzorowe, bdb lub db - 2 pkt, poprawne - 1 pkt, nieodpowiednie/naganne 0 pkt,

      • Brak ukończonych kursów o tej samej specjalności 1 pkt.;

       1. podpisanie umowy przez Uczestnika Projektu i, w przypadku, gdy Uczestnik Projektu jest osobą niepełnoletnią, jego rodzica/opiekuna prawnego (w 2 egzemplarzach);
       2. w przypadku wycofania się Ucznia/Uczennicy z projektu lub nie złożenia deklaracji uczestnictwa, udział w projekcie zostanie zaproponowany UCZ z listy rezerwowej;
       3. istnieje możliwość ponownego przeprowadzenia rekrutacji dla uczniów rozpoczynających naukę w roku 2018/2019 w przypadku wycofania się uczestników z projektu lub nie złożenia deklaracji uczestnictwa. Dodatkowa rekrutacja odbędzie się na podstawie rozmów dyrektora z niewytypowanymi wcześniej klasami.
      1. Procedura rekrutacji w przypadku nauczycieli obejmuje następujące etapy:
       1. zgłoszenie Uczestnika poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa;
       2. weryfikacja kryteriów formalnych:
      • osoba fizyczna ucząca się, pracująca lub zamieszkująca na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
      • nauczycielka/nauczycie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie
       1. wybór osób na kursy i szkolenia – kryteria: staż pracy: 1-3 lata – 1 pkt., 4-8 lat – 3 pkt., 9 i więcej – 10 pkt., brak uczestnictwa w kursach, szkoleniach w ciągu ostatniego roku – 1pkt., 3 lat – 3pkt., 5 i więcej – 5 pkt.
       2. podpisanie umowy oraz regulaminu projektu przez Uczestnika (w 2 egzemplarzach).
      1. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
       1. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne w Biurze Projektu – sekretariatu szkoły. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu.
       2. Po złożeniu dokumentów w sekretariacie zostanie sprawdzona ich poprawność formalna (możliwa poprawa).
       3. O przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w § 3.
       4. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
       • Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
       • Złożenie kompletu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych.
       1. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Beneficjent poinformuje Uczestnika Projektu drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w terminie co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem wsparcia.
       2. Dokumenty rekrutacyjne będą przechowywane w biurze projektowym, znajdującym się w Radomsku .
      1. Ostatecznie do projektu zakwalifikowanych zostanie:
      1. 105 uczniów (71 uczennic) II, III Technikum z Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.
      2. 8 nauczycieli (7K).

      § 6

      Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu

      1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci staży zawodowych, kursów i doradztwa zawodowego dla uczniów oraz kursów kwalifikacyjnych, szkoleń doskonalących dla nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.
      2. Uczniowie, biorący udział w Projekcie są zobowiązani do realizacji ścieżki wsparcia składającej się ze stażu zawodowego w wymiarze min. 150 h, doradztwa zawodowego oraz wybranego kursu, wskazanego na etapie rekrutacji.
      3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
      • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego formach wsparcia,
      • potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
      • uczestnictwa w egzaminach, umożliwiającym uzyskanie certyfikatów/zaświadczeń
      • odbioru zaświadczeń/certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach;
      • wypełniania testów monitoringowych, ewaluacyjnych oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu w czasie jego trwania.
      1. Aby otrzymać zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego Uczestnik Projektu – uczeń, zobowiązany jest do zrealizowania co najmniej 150 h stażu. W przypadku pozostałych form wsparcia liczba godzin jest dostosowana do specyfiki kursu/szkolenia/studiów.
      2. W przypadku odbywania stażu w dużym przedsiębiorstwie, min. 2 stażystów uzyska ofertę zatrudnienia.
      3. Beneficjent dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność.
      4. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Koordynatora na kontynuację uczestnictwa w Projekcie.
      5. Koordynator wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach.
      6. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
      • przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody Koordynatora na kontynuację uczestnictwa w Projekcie,
      • złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.
      1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

      § 7

      Zasady monitoringu Uczestników Projektu

      1. Nadzór nad odbywanym stażem sprawuje opiekun stażu. Może on opiekować się wyłącznie jednym stażystą. Opiekun stażu we współpracy z nauczycielem wypełnia zadania opisane szczegółowo w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, pracodawcą a stażystą.
      2. Podstawą do monitorowania przebiegu stażu jest Indywidualny Plan Stażu, opracowany przez nauczyciela i dyrektora szkoły we współpracy z przedsiębiorcą/pracodawcą.
      3. Po zakończeniu stażu przedsiębiorca jest zobowiązany do wydania stażyście dokumentu potwierdzającego odbycie stażu zawodowego.
      4. W monitoringu staży wykorzystywany jest system oceny jakości staży wytworzonych w ramach projektu innowacyjnego POKL o numerze UDA-POKL.09.02.00-14-055/11-00 pt. „Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe na Mazowszu Płockim” (Załącznik nr 1).
      5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, ankiet oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.  
      6. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku. W celu udokumentowania prowadzonych form wsparcia, będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa.
      7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać Beneficjentowi dane, które wymagane są do wprowadzenia w systemie SL2014.
      8. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
      9. Dane osobowe, których mowa w pkt. 8 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu.

      § 8
      Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

       1. Z ważnej przyczyny Uczestnik może wycofać się z udziału w Projekcie, do którego został zakwalifikowany, na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem wsparcia, informując o tym Projektodawcę na piśmie.
       2. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem stażu w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją.
       3. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania stażu, Beneficjent może żądać, aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika.
       4. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, Beneficjent może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w Projekcie:
       5. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w   związku z czym na Beneficjencie spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.
       6. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
       7. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu   oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 4 niniejszego paragrafu.

      § 9

      Postanowienia końcowe

      1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i trwa do 28 lutego 2019 roku.
      2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
      3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  znajdują postanowienia umowy uczestnictwa zawarte z każdym z uczestników projektu
      4. Sprawy  nieuregulowane  w  niniejszym  regulaminie  i umowie uczestnictwa są rozstrzygane przez Realizatora.
      5. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu w umowie uczestnictwa.
      6. Regulamin jest dostępny  w Biurze Projektu.
       

      [1] Wysokość stypendium nie może przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie łódzkim, wyliczaną na podstawie aktualnych danych GUS.