• Dla uczniów

     • Egzamin MATURALNY

     • HARMONOGRAM   PISEMNEGO  EGZAMINU MATURALNEGO

      W SESJI  MAJ  2022  W ZSDiOŚ  

      T - technikum (uczniowie i absolwenci)
      L - liceum

      Data egzaminu - godzina

      Przedmiot-poziom

       Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/ w szkole

      04.05.2022- godz. 9.00

      Język polski – poziom podstawowy

      36 T

      01/ duża sala gimn

      04.05.2022- godz. 9.00

      Język polski – poziom podstawowy

      7T +2L

      02/ sala 5

      Proszę zgłosić się na egzamin minimum 30 minut wczesniej. Na egzamin nalezy zabrać dokument ze zdjęciem i numerem PESEL (oraz swiadectwo ukonczenia szkoły - dotyczy absolwentów), długopis czarny, zdający może miec ze sobą małą butelkę wody.

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 23 (parter), odzież wierzchnią nalezy oddać do szatni.

       

      Data egzaminu - godzina

      Przedmiot-poziom

      Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/w szkole

      05.05.2022- godz. 9.00

      Matematyka - poziom podstawowy

      37T

      01/ duża sala gimn

      05.05.2022- godz. 9.00

      Matematyka - poziom podstawowy

      12 T

      02/ sala 44

      05.05.2022- godz. 9.00

      Matematyka - poziom podstawowy

       

      8T + 2L

      03/ sala 5

      Proszę zgłosić się na egzamin minimum 30 minut wczesniej. Na egzamin nalezy zabrać dokument ze zdjęciem i numerem PESEL (oraz swiadectwo ukonczenia szkoły - dotyczy absolwentów), długopis czarny, kalkulator prosty, linijkę oraz cyrkiel,  zdający może miec ze sobą małą butelkę wody.

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 23 (parter), odzież wierzchnią proszę oddać do szatni.

      Data egzaminu - godzina

      Przedmiot-poziom

      Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/w szkole

      06.05.2022 – godz. 9.00

      Język angielski - poziom podstawowy

      10T

      01/sala 44

      06.05.2022 – godz. 9.00

      Język angielski - poziom podstawowy

      9T

      02/ sala 30

      06.05.2022 – godz. 9.00

      Język angielski - poziom podstawowy

      11T

      03/sala 26

      06.05.2022 – godz. 9.00

      Język angielski - poziom podstawowy

      7 T + 1L

      04/ sala 32

      Proszę zgłosić się na egzamin minimum 30 minut wczesniej. Na egzamin nalezy zabrać dokument ze zdjęciem i numerem PESEL (oraz swiadectwo ukonczenia szkoły - dotyczy absolwentów), długopis czarny,  zdający może mieć ze sobą małą butelkę wody.

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 36 (I piętro), odzież wierzchnią proszę oddać do szatni.

      Data egzaminu – godzina

      Przedmiot-poziom

      Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/w szkole

      06.05.2022- godz. 14.00

      Język niemiecki -poziom podstawowy

      8 T + 1L

      01/ sala 26

      Proszę zgłosić się na egzamin minimum 30 minut wczesniej. Na egzamin należy zabrać dokument ze zdjęciem i numerem PESEL (oraz swiadectwo ukonczenia szkoły - dotyczy absolwentów), długopis czarny,  zdający może miec ze sobą małą butelkę wody.

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 36 (I piętro), odzież wierzchnią proszę oddać do szatni.

      Data egzaminu – godzina

      Przedmiot-poziom

      Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/w szkole

      06.05.2022 –godz. 14.00

      Język rosyjski -poziom podstawowy

      1T

      02/ sala 30

      Proszę zgłosić się na egzamin minimum 30 minut wczesniej. Na egzamin nalezy zabrać dokument ze zdjęciem i numerem PESEL (oraz swiadectwo ukonczenia szkoły - dotyczy absolwentów), długopis czarny,  zdający może miec ze sobą małą butelkę wody.

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 36 (I piętro), odzież wierzchnią proszę oddać do szatni.

      Egzaminy w rozszerzeniu

       

      Data egzaminu - godzina

      Przedmiot-poziom

      Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/w szkole

      09.05.2022- godz. 9.00

      Język angielski - poziom rozszerzony

      13T

      01/ sala 44

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 5a (parter)

      Data egzaminu - godzina

      Przedmiot-poziom

      Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/w szkole

      10.05.2022-godz. 9.00

      Język polski – poziom  rozszerzony

      2 T + 1L

      01/ sala 5

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 5a (parter)

       

       

       

      Data egzaminu - godzina

      Przedmiot-poziom

      Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/w szkole

      11.05.2022 – godz. 9.00

      Matematyka – poziom rozszerzony

      6T

      01/ sala 5

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 5a (parter)

      Data egzaminu – godzina

      Przedmiot-poziom

      Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/w szkole

      12.05.2022 –godz. 9.00

      Biologia- poziom rozszerzony

      10T

      01/ sala 5

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 5a (parter)

      Data egzaminu – godzina

      Przedmiot-poziom

      Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/w szkole

      13.05.2022 –godz. 9.00

      WOS-poziom rozszerzony

      1T

      01/ sala 5

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 5a (parter)

      Data egzaminu – godzina

      Przedmiot-poziom

      Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/w szkole

      13.05.2022 –godz. 14.00

       Język niemiecki rozszerzony

      1L

      01/ sala 5

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 5a (parter)

      Data egzaminu - godzina

      Przedmiot-poziom

      Liczba zdających

      Numer sali                  OKE/w szkole

      18.05.2022-godz. 9.00

      Geografia-poziom rozszerzony

      6T

      01/ sala 5

      18.05.2022-godz. 9.00

      Geografia-poziom rozszerzony

      5T

      02/ sala 23

       

       

       

       

       

      Rzeczy osobiste mozna zostawić w sali 5a (parter)

       

      INFORMACJE NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

      • Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
       • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
       • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
      • „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
      • Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
      • Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
      • Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 4., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot i poziom egzaminu. Niewniesienie w terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
      • Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
      • Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi szkoły w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r.
      • Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 4., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r., poz. 1497), tj. 674,00 zł (załącznik 26).
      • Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 8., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

      PROCEDURY - dla zdających

      Wytyczne_dotyczace_przeprowadzenia_egzaminu_maturalnego - dla  Zespołow Nadzorujących