• Dla uczniów

     • Egzamin MATURALNY

     • MATURA 2021

      MATURA PRÓBNA 3-16 marca

      Testy_diagnostyczne_WYTYCZNE_EPIDEMICZNE_aktualizacja.pdf

      MATURA 2021

       

      w tym  DO 8 LUTEGO nalezy złozyć.:

      - deklaracja dla uczniów i absolwentów EM_2021_Zalacznik_1a_Deklaracja_Wariant_A.pdf
      - potwierdzenie zamiaru przystąpienia do częsci ustnej* EM_2021_Zalacznik_30.pdf
      *  UWAGA: potwierdzenie zamiaru przystąpienia do egzaminu ustnego wymaga podania nazwy uczelni zagranicznej, ktora wymaga egz ustnego w postępowaniu rekrutacyjnym oraz załączenia dokumentów potwierdzających to wymaganie np w posatci w postaci skanu zasad rekrutacji (w języku polskim)

       

      UWAGA: Absolwenci ubiegający się o mozliwość przystąpienia do egzaminu w szkole innej niż macierzysta. szkół zlikwidowanych lub nieistniejących typów szkoł, osoby ze swiadectwami a zagranicy i eksterni, absolwenci szkoł ponadpodstawowych nie posiadających swiadectwa dojrzałości lub posiadających świadectwo sprzed 2005r składają deklaracje do 15 STYCZNIA

       

      INFORMACJE NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY

      • Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
       • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
       • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
      • „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
      • Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
      • Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
      • Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 4., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot i poziom egzaminu. Niewniesienie w terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
      • Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
      • Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi szkoły w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 7 marca 2021 r.
      • Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 4., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r., poz. 1497), tj. 674,00 zł (załącznik 26).
      • Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 8., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2020 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

      PROCEDURY - dla zdających

      Wytyczne_dotyczace_przeprowadzenia_egzaminu_maturalnego - dla  Zespołow Nadzorujących